எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி கிறிஷ்ணமூர்த்தி மைஷா Premium Design

செல்வி கிறிஷ்ணமூர்த்தி மைஷா

Born 25/02/2018 - Death 30/03/2022 பிரான்ஸ் Moissy Cramyel (Birth Place) பிரான்ஸ் Moissy Cramyel (Lived Place)