எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஞானவல்லி கதிர்காமநாதன் Premium Design

திருமதி ஞானவல்லி கதிர்காமநாதன்

Born 08/04/1958 - Death 10/04/2022 காரைநகர் (Birth Place) கனடா Vaughan (Lived Place)