எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவசுப்ரமணியம் சிவனேஸ்வரி Premium Design

திருமதி சிவசுப்ரமணியம் சிவனேஸ்வரி

Born 17/01/1952 - Death 07/04/2022 வதிரி (Birth Place) னடா Brampton (Lived Place)