எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் ஆறுமுகம் நற்குணம் (குணம், Toronto நற்குணம்)

அமரர் ஆறுமுகம் நற்குணம் (குணம், Toronto நற்குணம்)

Born 18/04/1936 - Death 15/04/2021 வதிரி (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)