எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வன் ஜோசப் போல் கிறிஸ்டீயான் Premium Design

செல்வன் ஜோசப் போல் கிறிஸ்டீயான்

Born 25/08/2002 - Death 04/05/2022 ஜேர்மனி Regensburg (Birth Place) ஜேர்மனி Regensburg (Lived Place)