எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இந்திரலீலா சிவசிதம்பரம் Premium Design

திருமதி இந்திரலீலா சிவசிதம்பரம்

Born 04/10/1938 - Death 08/05/2022 பதுளை (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)