எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மேரி ஜெனோவா ரொபினற் (ஜான்சி வவா) Premium Design

திருமதி மேரி ஜெனோவா ரொபினற் (ஜான்சி வவா)

Born 01/07/1957 - Death 08/05/2022 குருநகர் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)