எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

செல்வி வெலிச்சோர் றோசலின் ஜெயசீலி பீரிஸ் Premium Design

செல்வி வெலிச்சோர் றோசலின் ஜெயசீலி பீரிஸ்

Born 21/09/1954 - Death 06/06/2022 தலைமன்னார், Sri Lanka (Birth Place) தலைமன்னார், Sri Lanka (Lived Place)