எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு. அருட்சோதிராஜா குமாரதாசன் Premium Design

திரு. அருட்சோதிராஜா குமாரதாசன்

Born 02/12/1956 - Death 12/06/2022 யாழ். ஆவரங்கால், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)