எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நவரட்ணராஜா நவரட்ணம் Premium Design

திரு. நவரட்ணராஜா நவரட்ணம்

Born 02/10/1971 - Death 18/07/2022 பளை, Sri Lanka (Birth Place) ஸ்ருற்காற், Germany (Lived Place)