எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கே. பெருமாள் Premium Design

திரு. கே. பெருமாள்

Born 03/02/1943 - Death 13/09/2022 சிங்கப்பூர் (Birth Place) சிங்கப்பூர் (Lived Place)