எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வன் சந்தோஷ் சிவராஜன் Premium Design

செல்வன் சந்தோஷ் சிவராஜன்

Born 03/05/2006 - Death 21/10/2022 Lausanne, Switzerland (Birth Place) Lausanne, Switzerland (Lived Place)