எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கோபால் சங்குபதிஅம்மாள்

திருமதி கோபால் சங்குபதிஅம்மாள்

Born 03/12/1934 - Death 27/04/2020 வவுனியா குடியுருப்பு (Birth Place) பூந்தோட்டம் (Lived Place)