எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சில்வெஸ்ரர் யோசப்

திரு சில்வெஸ்ரர் யோசப்

Born 17/03/1938 - Death 23/11/2022 ஹற்றன், Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka, Oslo நார்வே (Lived Place)