எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திருவிளங்கம் சின்னத்துரை (ஆரோன்)

திரு திருவிளங்கம் சின்னத்துரை (ஆரோன்)

Born 20/03/1941 - Death 03/05/2020 ஆவரங்கால் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)