எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

செல்வன் ரதுஷன் ரசிக்குமார்

செல்வன் ரதுஷன் ரசிக்குமார்

Born 21/08/2000 - Death 22/12/2019 Tuttlingen, ஜெர்மனி (Birth Place) Tuttlingen, ஜெர்மனி (Lived Place)