எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கலாரஜனி ஶ்ரீதரன்

திருமதி கலாரஜனி ஶ்ரீதரன்

Born 30/05/1970 - Death 27/01/2023 வவுனியா Sri Lanka (Birth Place) Brake ஜெர்மனி (Lived Place)