எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லம்மா செல்லத்துரை

திருமதி செல்லம்மா செல்லத்துரை

Born 01/01/1970 - Death 01/01/1970