எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கனகம்மா சபாரத்தினம்

திருமதி கனகம்மா சபாரத்தினம்

Born 02/01/1934 - Death 11/03/2023 புத்தூர் Sri Lanka (Birth Place) மயிலிட்டி Sri Lanka, Mississauga கனடா (Lived Place)