எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவஞானவதி காந்தி

திருமதி சிவஞானவதி காந்தி

Born 08/12/1948 - Death 26/03/2023 ஏழாலை கிழக்கு Sri Lanka (Birth Place) Asnæs டென்மார்க் (Lived Place)