எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜெயானந்தி சிவதாசன்

திருமதி ஜெயானந்தி சிவதாசன்

Born 26/04/1951 - Death 23/03/2023 நவாலி Sri Lanka (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)