எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

செல்வன் கிறிஸ்டீயான் ஜோசப் போல்

செல்வன் கிறிஸ்டீயான் ஜோசப் போல்

Born 25/08/2002 - Death 04/05/2022 Regensburg ஜெர்மனி (Birth Place) Regensburg ஜெர்மனி (Lived Place)