எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திலகராசா கீர்த்தனன் Premium Design

திரு திலகராசா கீர்த்தனன்

Born 04/08/1996 - Death 18/05/2023 டென்மார்க் Nakskov (Birth Place) டென்மார்க் Faaborg, Copenhagen (Lived Place)