எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செபஸ்ரியான் பிறிஜட் பறுனாந்து

திருமதி செபஸ்ரியான் பிறிஜட் பறுனாந்து

Born 14/09/1949 - Death 14/06/2023 மன்னார் பேசாலை (Birth Place) மன்னார் பேசாலை (Lived Place)