எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜசிலோஜினி தயாபரன் (வவி) Premium Design

திருமதி இராஜசிலோஜினி தயாபரன் (வவி)

Born 10/07/1962 - Death 22/07/2023 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) ஜேர்மனி Oberhausen (Lived Place)