எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அற்புதமலர் நடராஜா

திருமதி அற்புதமலர் நடராஜா

Born 09/05/1921 - Death 11/07/2020 மட்டக்களப்பு (Birth Place) மட்டக்களப்பு (Lived Place)