எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புவனேந்திரன் இராஜேஸ்வரி (செல்லம்)

திருமதி புவனேந்திரன் இராஜேஸ்வரி (செல்லம்)

Born 14/03/1947 - Death 08/08/2023 யாழ். ஈச்சமோட்டை (Birth Place) பிரான்ஸ் Montreuil (Lived Place)