எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அஜீவ் பேரின்பநாதன் Premium Design

திரு அஜீவ் பேரின்பநாதன்

Born 08/02/1994 - Death 31/08/2023 சுவிஸ் St. Gallen (Birth Place) கனடா Caledon East (Lived Place)