எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு  நிஸாந் ரவீந்திரன் Premium Design

திரு நிஸாந் ரவீந்திரன்

Born 13/02/1988 - Death 21/10/2023 கனடா Vancouver (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)