எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.யோன்மேரி மார்சலின்

திரு.யோன்மேரி மார்சலின்

Born 11/01/1955 - Death 22/12/2023 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) இத்தாலி (Lived Place)