எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி யோச் வாசின்டன் அஞ்சலினா Premium Design

செல்வி யோச் வாசின்டன் அஞ்சலினா

Born 13/12/2012 - Death 09/10/2020 இத்தாலி Catania (Birth Place) இத்தாலி Catania (Lived Place)