எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

Mr Sivaharan Vairavamoorthy Premium Design

Mr Sivaharan Vairavamoorthy

Born 20/05/1963 - Death 17/10/2020 Alaveddy North (Birth Place) United Kingdom (Lived Place)