எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகநாதர் செல்வரத்தினம் (பொடி)

திரு நாகநாதர் செல்வரத்தினம் (பொடி)

Born 20/05/1945 - Death 14/02/2020 கட்டுவன் மேற்கு (Birth Place) கட்டுவன் மேற்கு (Lived Place)