எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி பாருஜா காண்டீபன் Premium Design

செல்வி பாருஜா காண்டீபன்

Born 05/12/1994 - Death 02/12/2020 ஜேர்மனி München (Birth Place) ஜேர்மனி Krefeld (Lived Place)