எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாறுபதி சிற்றம்பலம்

திருமதி பாறுபதி சிற்றம்பலம்

Born 02/03/1933 - Death 15/02/2020 கரவெட்டி (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)