எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

Mr Pasupathy Jayapathy (Jay)

Mr Pasupathy Jayapathy (Jay)

Born 19/01/1947 - Death 25/12/2020 Urumpiray (Birth Place) Canada (Lived Place)