எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சந்திரகுமார் தயானந்தம் (வெளிச்சம்)

திரு சந்திரகுமார் தயானந்தம் (வெளிச்சம்)

Born 17/03/1956 - Death 10/02/2021 கோப்பாய் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)