எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு புதியார் நமசிவாயம்

திரு புதியார் நமசிவாயம்

Born 01/07/1940 - Death 30/05/2021 அல்வாய் (Birth Place) அல்வாய் (Lived Place)