எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வில்பிறட் பிறேமாவதி (ராணி) Premium Design

திருமதி வில்பிறட் பிறேமாவதி (ராணி)

Born 19/06/2044 - Death 02/07/2021 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) இராசாவின் தோட்டம் (Lived Place)