எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர். இரத்தினம் சந்திரபதி

அமரர். இரத்தினம் சந்திரபதி

Born 02/05/1946 - Death 01/07/2021 sri Lanka (Birth Place) United Kingdom (Lived Place)