எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர். கனகம்மா செல்லதுரை Premium Design

அமரர். கனகம்மா செல்லதுரை

Born 26/05/1925 - Death 16/07/2021 Neervely, Jaffna (Birth Place) Ottawa, Canada (Lived Place)