எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சின்னத்தம்பி ஸ்ரீபதிதாசன் Premium Design

திரு. சின்னத்தம்பி ஸ்ரீபதிதாசன்

Born 11/06/1966 - Death 08/08/2021 Neervely, Jaffna (Birth Place) Croydon, United Kingdom (Lived Place)