எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.சிங்கராயர் பீலிக்ஸ் மனோதாஸ் Premium Design

திரு.சிங்கராயர் பீலிக்ஸ் மனோதாஸ்

Born 30/05/1952 - Death 21/08/2021 Tricomalee, Sri Lanka (Birth Place) Drancy, France (Lived Place)