எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி.றோசபெல் பண்டிதநாயகி திசைராசா

திருமதி.றோசபெல் பண்டிதநாயகி திசைராசா

Born 30/10/1934 - Death 24/08/2021 Badulla, Sri Lanka (Birth Place) Sydney, Australia (Lived Place)