எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர்.குணரத்தினம் கார்த்திகேசு

அமரர்.குணரத்தினம் கார்த்திகேசு

Born 22/05/1933 - Death 01/08/2021 Sri Lanka (Birth Place) Sydney, Australia (Lived Place)