எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

செல்வி. பாலகிருஷ்ணன் டக்ஷியா Premium Design

செல்வி. பாலகிருஷ்ணன் டக்ஷியா

Born 28/01/2008 - Death 13/09/2021 யாழ். அல்வாய் (Birth Place) Moudon, Switzerland (Lived Place)