எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ் Premium Design

திரு. செல்லையா யூலியன் ரெறன்ஸ்

Born 12/04/1964 - Death 10/09/2021 Jaffna, Sri Lanka (Birth Place) Berlin, Germany (Lived Place)