எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

செல்வி. சோவியா இராசரத்தினம் Premium Design

செல்வி. சோவியா இராசரத்தினம்

Born 30/09/2001 - Death 09/09/2021 New Malden, London (Birth Place) New Malden, London (Lived Place)