எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பிருதிவிராஜ் சிவகுரு (புஷ்பா)

திரு. பிருதிவிராஜ் சிவகுரு (புஷ்பா)

Born 23/10/1956 - Death 26/02/2020 மட்டக்களப்பு (Birth Place) Toronto Canada (Lived Place)