எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குகநேசன் சாரங்கன் Premium Design

திரு குகநேசன் சாரங்கன்

Born 20/05/2003 - Death 14/12/2021 கனடா Montrea (Birth Place) கனடா Laval (Lived Place)